Vedtægter

1. Navn

Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association.

2. Formål

DIRF er et medlemsbaseret interesse- og netværksforum for professionelle inden for Investor Relations. DIRFs primære formål er at understøtte en vedvarende høj kvalitet i danske virksomheders IR-aktiviteter samt at fremme en konstruktiv og dynamisk dialog mellem børsnoterede selskaber og investormarkedet. Vi tilbyder foreningens medlemmer en platform til erfaringsudveksling, diskussionsfora og udviklingsaktiviteter – blandt andet via faglige indlæg og temamøder, netværksmøder, virksomhedsbesøg og en årlig IR-konference.

Foreningens formål er at fremme og øge kommunikationen mellem på den ene side udstedere af børsnoterede aktier og obligationer og på den anden side kapitalmarkedernes deltagere.

DIRF samarbejder med relevante myndigheder, organisationer og foreninger, der virker inden for områderne finansiel kommunikation, investering og værdipapirhandel.

3. Medlemmer

Foreningens medlemmer er primært danske udstedere af børsnoterede aktier og obligationer. Bestyrelsen bestemmer, hvem der kan optages som medlemmer under hensyntagen til blandt andet medlemskredsens sammensætning.

Som medlemmer kan optages ikke-børsnoterede virksomheder, herunder rådgivningsvirksomheder, efter retningslinjer, som fastsættes af bestyrelsen.

En medlemsvirksomhed har ret til at deltage med op til tre repræsentanter ved foreningens arrangementer. Medlemsvirksomheder kan dog have flere medarbejdere med IR-relaterede arbejdsopgaver registreret som interessenter i DIRF, og disse kan deltage efter interesse og arbejdsrelevans.

Som repræsentanter optages personer, som har det fornødne uddannelses- og/eller erfaringsmæssige grundlag for at forestå og udføre professionelt IR-arbejde.

Såfremt en repræsentant ikke længere er ansat hos en medlemsvirksomhed, kan medlemsvirksomheden udpege en ny repræsentant ved henvendelse til DIRF’s sekretariat. Det er medlemsvirksomhedernes pligt at sørge for, at virksomhedens repræsentantliste er opdateret.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et medlem af foreningens bestyrelse eller til sekretariatet.

Bestyrelsen tager hvert år i forbindelse med generalforsamlingen stilling til, om der er medlemmer, der det seneste år har udmærket sig i foreningen i en sådan grad, at det bør honoreres særskilt. Honoreringen kan f.eks. ske i form af en gave eller en invitation  til et DIRF-arrangement, hvor deltageren ikke skal betale for deltagelse. Indstillingerne kan komme fra sekretariatet, bestyrelsen eller øvrige medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen fører en medlemsfortegnelse, og en samlet liste med selskabsnavne offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt. Betalt kontingent for den resterende del af foreningsåret tilbagebetales ikke.

4. Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder alle medlemmer til generalforsamlingen. Det skal ske via e-mail med mindst fire ugers varsel.

De enkelte medlemmer og repræsentanter er ansvarlige for, at deres e-mail-adresser til enhver tid er opdateret i foreningens sekretariat.

Den årlige ordinære generalforsamling holdes senest tre måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1.    Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

2.    Godkendelse af foreningens regnskab

3.    Fastsættelse af kontingentets størrelse

4.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.    Valg af revisor

Mindst 14 dage forud for en generalforsamling offentliggør bestyrelsen følgende materiale:

  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab for det forløbne regnskabsår
  • Oplysning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker genvalg eller ikke kan genvælges i henhold til vedtægterne
  • Forslag om kontingentets størrelse for det påbegyndte foreningsår.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det.

Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Dog forudsætter stemmeret medlemskab af foreningen i mindst en måned regnet fra dato for kontingentbetaling. Afgivelse af stemme på generalforsamlingen forudsætter tilstedeværelse.

Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, dog gælder særlige regler vedrørende ændring af vedtægterne og opløsning af foreningen (se nedenfor).

Et beslutningsreferat af generalforsamlingen offentliggøres senest en uge efter generalforsamlingen.

5. Bestyrelse

Mellem generalforsamlingerne ledes foreningens arbejde og drift af en bestyrelse og et lønnet sekretariat, der ansættes af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges hvert år på generalforsamlingen blandt stemmeberettigede medlemmers repræsentanter. Bestyrelsens sammensætning bør afspejle medlemskredsen. Der bør således være repræsentanter fra noterede selskaber (i forskellige størrelseskategorier og på forskellige markedspladser), unoterede selskaber og rådgivere. Dog skal størstedelen af bestyrelsen udgøres af repræsentanter fra selskaberne.

Bestyrelsen har fra fem til ni medlemmer, der selv konstituerer sig med formand, næstformand eller delt formandskab. Hvis der er flere kandidater til disse poster, stemmer bestyrelsens medlemmer, og i tilfælde af stemmelighed er den siddende formands stemme afgørende.

Valg til bestyrelsen er personligt og ikke knyttet til den virksomhed, den pågældende er ansat i på tidspunktet for valget.

Et flertal af medlemmerne af bestyrelsen skal være uafhængige af foreningen, således at hvert af medlemmerne og bestyrelsen som helhed kan handle uafhængigt af særinteresser. For at være uafhængig må et medlem ikke:

  • have været ansat i eller modtaget vederlag fra foreningen,
  • inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation med foreningen (f.eks. som kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse),
  • være eller inden for de seneste tre år have været valgt eller ansat revisor for foreningen eller
  • have været medlem af bestyrelsen i mere end syv umiddelbart foregående år.

I tilfælde af vakance, som bringer antallet af bestyrelsesmedlemmer under mindstegrænsen for antallet af medlemmer, kan bestyrelsen supplere sig indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmøder holdes så ofte, formanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, dog skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemme for beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Den revurderes og ændres løbende efter behov. Forretningsordenen besluttes mindst en gang om året ved første bestyrelsesmøde efter en ordinær generalforsamling.

6. Udvalg og grupper

Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af definerede dele af foreningens løbende aktiviteter. Udvalgene nedsættes ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, eller når der er anledning til det.

Udvalgene skal bestå af et eller flere bestyrelsesmedlemmer og kan suppleres med et eller flere kvalificerede personer, som i videst muligt omfang skal være tilknyttede medlemmer i DIRF. Udvalgenes formænd udpeges af bestyrelsen, eventuelt efter indstilling fra udvalgene. Formændene har sammen med sekretariatet ansvar for udvalgenes arbejde og kommunikationen herom.

Udvalgenes opgaver, kompetence, referencelinjer og samarbejdsrelationer formuleres i kommissorier, som besluttes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte projektgrupper til varetagelse af en defineret del af foreningens aktuelle aktiviteter inden for et defineret tidsrum.

Projektgrupperne kan bestå af et eller flere bestyrelsesmedlemmer og et eller flere andre kvalificerede personer, som i videst muligt omfang skal være tilknyttede medlemmer i DIRF. Projektgruppernes formænd udpeges af bestyrelsen, eventuelt efter indstilling fra projektgrupperne.

Projektgruppernes opgaver, kompetence, reference og samarbejdsrelationer formuleres i kommissorier, som besluttes af bestyrelsen.

7. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter et årligt kontingent, som varieres efter medlemsselskabernes størrelse. Kontingent opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen. Hvis opkrævet kontingent ikke er betalt senest to måneder efter forfaldsdatoen, ophører medlemskabet uden varsel.

Medlemmer, som optages i foreningen i anden halvdel af regnskabsåret, betaler halvt kontingent, dog kan et mindre kontingent eller kontingentfrihed for indeværende foreningsår besluttes af sekretariatet efter de konkrete omstændigheder.

8. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Generalforsamlingen vælger foreningens revisor. Bestyrelsen indstiller en kandidat, som skønnes at have relevante forudsætninger for at varetage hvervet.

Den valgte revisor reviderer årsregnskabet, inden dette forelægges generalforsamlingen.

9. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan besluttes, hvis mere end to tredjedele af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, stemmer herfor.

10. Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun besluttes, hvis to tredjedele af medlemmerne stemmer herfor ved en skriftlig urafstemning.

Hvis foreningen opløses, fordeles en eventuel formue ligeligt mellem medlemmerne, når formuen er opgjort efter eventuelle omkostninger ved opløsningen. Fordelingen af formuen skal være tilendebragt senest tre måneder efter vedtagelsen af opløsningen.

11. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis formanden og/eller næstformanden.

Foreningen kan ikke påtage sig forpligtelser, der er større end formuen, og hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


Disse vedtægter er besluttet af den stiftende generalforsamling 11. april 1988 og er ændret af senere generalforsamlinger, senest den ordinære generalforsamling 21. marts 2018.

DIRF vedtægter_2018