Vedtægter

1. Navn

Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association.

2. Formål

DIRF er et medlemsbaseret interesse- og netværksforum for professionelle inden for Investor Relations (IR). DIRFs primære formål er at understøtte og fremme en høj kvalitet i danske virksomheders IR-aktiviteter samt at fremme en konstruktiv og dynamisk kommunikation mellem udstedere af børsnoterede aktier og obligationer og investormarkedet. Vi tilbyder foreningens medlemmer en platform til erfaringsudveksling, diskussionsfora og udviklingsaktiviteter – blandt andet via faglige indlæg og temamøder, netværksmøder, virksomhedsbesøg og en årlig IR-konference.

DIRF samarbejder med relevante myndigheder, organisationer, virksomheder og foreninger, der virker inden for områderne finansiel kommunikation, kapitalmarkedsregulering, investering og værdipapirhandel.

3. Medlemmer

Foreningens medlemmer er primært udstedere af børsnoterede aktier og obligationer med tilknytning til det danske børsmarked. Bestyrelsen bestemmer, hvem der kan optages som medlemmer under hensyntagen til blandt andet medlemskredsens sammensætning.

Som medlemmer kan også optages ikke-børsnoterede virksomheder, herunder rådgivningsvirksomheder, efter retningslinjer, som fastsættes af bestyrelsen.

Et medlemskab af DIRF gælder for virksomheden, og omfatter således alle virksomhedens ansatte, der har berøring med IR-området.

Der skal i enhver medlemsvirksomhed være en primær repræsentant eller kontaktperson, oftest den ansvarlige i IR-afdelingen, der er kontaktpunkt for DIRF.

Medlemskab af foreningen sker gennem henvendelse til sekretariatet.

Sekretariatet fører en medlemsfortegnelse, og en samlet liste med navnene på foreningens medlemsvirksomheder offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt. Betalt kontingent for den resterende del af foreningsåret tilbagebetales ikke.

4. Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder alle medlemmer til en årlig generalforsamling. Det skal ske via e-mail med mindst fire ugers varsel.

Medlemmer har selv ansvaret for, at deres e-mailadresser til enhver tid er opdateret i foreningens sekretariat.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest tre måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1.    Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

2.    Godkendelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår

3.    Fastsættelse af kontingenter

4.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.    Valg af revisor

Mindst 14 dage forud for generalforsamlingen offentliggør bestyrelsen følgende materiale:

  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab for det forløbne regnskabsår
  • Oplysning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der opstiller til bestyrelsen, og hvilke, der enten ikke ønsker genvalg eller ikke kan genvælges i henhold til vedtægterne
  • Forslag om kontingentstørrelse for det påbegyndte foreningsår.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen.

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det.

Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Dog forudsætter stemmeret medlemskab af foreningen i mindst en måned regnet fra dato for kontingentbetaling. Afgivelse af stemme på generalforsamlingen forudsætter tilstedeværelse af en medlemsrepræsentant.

Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, dog gælder særlige regler vedrørende ændring af vedtægterne og opløsning af foreningen (se nedenfor).

Et beslutningsreferat af generalforsamlingen offentliggøres senest en uge efter generalforsamlingen.

5. Bestyrelse

Mellem generalforsamlingerne ledes foreningens arbejde af en bestyrelse, mens den daglige ledelse og drift varetages af et lønnet sekretariat, der ansættes af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen blandt stemmeberettigede medlemmers repræsentanter. Bestyrelsens sammensætning bør afspejle medlemskredsen. Der bør således være repræsentanter fra noterede selskaber (i forskellige størrelseskategorier og på forskellige markedspladser), unoterede selskaber og rådgivere. Dog skal størstedelen af bestyrelsen udgøres af repræsentanter fra børsnoterede selskaberne.

Bestyrelsen har fra fem til ni medlemmer, der i forlængelse af generalforsamlingen konstituerer sig med formand, næstformand eller delt formandskab. Hvis der er flere kandidater til disse poster, stemmer bestyrelsens medlemmer, og i tilfælde af stemmelighed er den siddende formands stemme afgørende.

Valg til bestyrelsen er personligt og ikke knyttet til den virksomhed, den pågældende er ansat i på tidspunktet for valget.

Et flertal af medlemmerne af bestyrelsen skal være uafhængige af foreningen, således at hvert af medlemmerne og bestyrelsen som helhed kan handle uafhængigt af særinteresser. Som uafhængig betragtes medlemmer, der:

  • Ikke inden for de sidste 3 år har været ansat i eller modtaget anden form for personligt honorar fra foreningen,
  • ikke er eller inden for de seneste tre år har været revisor for foreningen og
  • ikke har været medlem af bestyrelsen i mere end syv umiddelbart foregående år.

I tilfælde af vakance, som bringer antallet af bestyrelsesmedlemmer under mindstegrænsen for antallet af medlemmer, kan bestyrelsen supplere sig med støttemedlemmer indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmøder holdes så ofte, som formanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, dog skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemme for beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Den revurderes og ændres løbende efter behov. Forretningsordenen besluttes mindst en gang om året ved første bestyrelsesmøde efter en ordinær generalforsamling.

6. Udvalg og grupper

Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af definerede dele af foreningens løbende aktiviteter. Udvalgene nedsættes ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, eller når der er anledning til det.

Udvalgene skal bestå af et eller flere bestyrelsesmedlemmer og kan suppleres med et eller flere kvalificerede personer, som i videst muligt omfang skal være tilknyttede medlemmer i DIRF. Udvalgenes formænd udpeges af bestyrelsen, eventuelt efter indstilling fra udvalgene. Formændene har sammen med sekretariatet ansvar for udvalgenes arbejde og kommunikationen herom.

Udvalgenes opgaver, kompetence, referencelinjer og samarbejdsrelationer formuleres i kommissorier, som besluttes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte projektgrupper til varetagelse af en defineret del af foreningens aktuelle aktiviteter inden for et defineret tidsrum.

Projektgrupperne kan bestå af et eller flere bestyrelsesmedlemmer og et eller flere andre kvalificerede personer, som i videst muligt omfang skal være tilknyttede medlemmer i DIRF. Projektgruppernes formænd udpeges af bestyrelsen, eventuelt efter indstilling fra projektgrupperne.

Projektgruppernes opgaver, kompetence, reference og samarbejdsrelationer formuleres i kommissorier, som besluttes af bestyrelsen.

7. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter foreningens medlemskontingent for det kommende år. Kontingentstørrelse afhænger af medlemsselskabernes markedsværdi og/eller antal ansatte. Kontingent opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen. Hvis opkrævet kontingent ikke er betalt senest to måneder efter forfaldsdatoen, ophører medlemskabet uden varsel.

Medlemmer, som optages i foreningen i anden halvdel af regnskabsåret, betaler halvt kontingent.

8. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Generalforsamlingen vælger foreningens revisor. Bestyrelsen indstiller en kandidat, som skønnes at have relevante forudsætninger for at varetage hvervet.

Den valgte revisor reviderer årsregnskabet, inden dette forelægges generalforsamlingen.

9. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan besluttes, hvis mere end to tredjedele af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, stemmer herfor.

10. Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun besluttes, hvis to tredjedele af medlemmerne stemmer herfor ved en skriftlig urafstemning.

Hvis foreningen opløses, fordeles en eventuel formue ligeligt mellem medlemmerne, når formuen er opgjort efter eventuelle omkostninger ved opløsningen. Fordelingen af formuen skal være tilendebragt senest tre måneder efter vedtagelsen af opløsningen.

11. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis formanden og/eller næstformanden.

Foreningen kan ikke påtage sig forpligtelser, der er større end formuen, og hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


Disse vedtægter er besluttet af den stiftende generalforsamling 11. april 1988 og er ændret af senere generalforsamlinger, senest den ordinære generalforsamling 29. marts 2019.

DIRF vedtægter 2019