Opgaver

Anbefalinger
  • Det anbefales, at IR-funktionen aktivt bidrager til formuleringen af de overordnede rammer for selskabets finansielle kommunikation – dvs. equity story, kernebudskaber samt finansielle forventninger og forudsætningerne herfor.
  • Det anbefales, at IR-funktionen aktivt bidrager til at sikre høj kvalitet, konsistens samt transparens i selskabets samlede kommunikation med kapitalmarkedet – og ligeledes bidrager til at sikre en koordineret informationsformidling på tværs af organisationen.
  • Det anbefales, at IR-funktionen er involveret i planlægningen af selskabets øvrige kommunikationsaktiviteter til andre eksterne interessenter med henblik på at sikre konsistens på tværs af funktioner og overholdelse af oplysningsforpligtelserne.
  • Det anbefales, at IR-funktionen løbende overvejer, hvilke kommunikationskanaler der kan anvendes for at sikre den mest effektive kommunikation med de væsentligste interessenter, herunder hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes.
  • Det anbefales, at IR-funktionen arbejder for at opbygge og vedligeholde gode og tætte relationer til aktørerne på kapitalmarkedet – herunder i særdeleshed analytikere, investorer og erhvervs-/finansmedier.
  • Det anbefales, at den IR-ansvarlige eller en person fra IR-funktionen i videst muligt omfang deltager aktivt i IR-møder med henblik på at sikre en høj grad af konsistens i informationsformidlingen og kommunikationen af selskabets forventninger.
  • Det anbefales, at der sikres adgang til, at IR-funktionen løbende kan orientere ledelsen og bestyrelsen om investormarkedets opfattelse af selskabet samt også, hvis der i bredere medier opstår spekulation vedrørende selskabet (se også afsnittet ”Relationer til de primære IR-målgrupper”).
  • Det anbefales, at IR-funktionen sammen med selskabets ledelse løbende overvejer, hvor der måtte være særlige problemstillinger i forhold til kommunikationen med kapitalmarkedet, og at der udarbejdes beredskabsplaner på særligt følsomme områder.
  • Det anbefales, at IR-funktionen løbende forholder sig til selskabets aktionærsammensætning og ændringer i denne (se også afsnittet ”Relationer til de primære IR-målgrupper”).
Kommentarer

Effektiv IR reducerer usikkerhed 

En høj kvalitet i udførelsen af IR-aktiviteterne skal blandt andet medvirke til at reducere unødvendig usikkerhed og bidrage til bedre transparens for at understøtte en kursudvikling på selskabets finansielle instrumenter, der afspejler den fundamentale og forventede udvikling i selskabet. Den høje kvalitet bør være gældende for al IR-relateret kommunikation fra selskabet, herunder løbende selskabsmeddelelser, års- og delårsrapportering, selskabets hjemmeside samt præsentationer og individuelle investormøder. Formuleringen af en veldefineret equity story (som fx kan indeholde en beskrivelse af strategi/forretningsmodel, key value drivers, markedsforhold, potentiale/udfordringer, risici og væsentligste aktiver) og hovedbudskaber er vigtige værktøjer i denne forbindelse. Det er endvidere et selvstændigt element i kommunikationen at sikre en grundig og retvisende angivelse af de finansielle forventninger fra selskabet og ligeledes at vurdere, hvordan angivelsen af forventningerne bedst tilpasses det enkelte selskab. Konsistens i budskaberne og en rød tråd i kommunikationen er samtidig med til at minimere usikkerheden om selskabets forhold og retning, hvilket også er befordrende for en kursudvikling uden unødvendige udsving. Usikkerhed og uklarhed i kommunikationen kan medføre en øget risikopræmie værdiansættelsen af selskabets finansielle instrumenter.

IR-strategi sætter retning

Det er et væsentligt led i IR-funktionens arbejde at opbygge og vedligeholde relationerne til aktørerne på kapitalmarkedet, herunder aktionærer, investorer, analytikere samt erhvervs- og finansjournalister. Det er i denne sammenhæng vigtigt at sikre samme grad af åbenhed og proaktivitet i dialogen med markedsdeltagerne, uanset om der skal kommunikeres godt eller dårligt nyt. Skævhed i formidlingen af nyheder med hhv. positiv og negativ kurseffekt kan føre til, at investormarkedet får mistillid og mistro til selskabet og ledelsen, hvilket kan være særdeles vanskeligt at vende.

Vigtigt at håndtere særlige udfordringer

At drive virksomhed indebærer, at der fra tid til anden kan forekomme særlige udfordringer (fx brud på selskabets regler, ulykker, forureningssager, bivirkninger/negativ effekt af selskabets produkter, væsentligt ændrede markedsforhold), som kræver speciel bevågenhed, og som potentielt kan have en negativ effekt på kapitalmarkedets og omverdenens opfattelse af selskabet – og hermed på selskabets omdømme og den opbyggede goodwill. Derfor er det vigtigt, at IR-funktionen sammen med selskabets ledelse bedst muligt identificerer disse udfordringer samt planlægger kommunikationen og udarbejder kriseberedskabsplaner, som kan anvendes, hvis disse udfordringer udvikler sig til egentlige ”sager”. Dette skal medvirke til at sikre, at selskabet selv ’styrer’ omverdenens forståelse af, hvad der reelt er sket.

DIRF anbefaler altid at kommunikere så åbent og ærligt som muligt om de særligt udfordrende sager, hvis der bliver behov for offentliggørelse vedrørende disse.