Kort om anbefalingerne

Investor Relations (IR) er en disciplin, som primært omfatter relationer mellem børsnoterede selskaber og aktører på kapitalmarkedet. IR-funktionen i et børsnoteret selskab har således ansvaret for at planlægge, koordinere og facilitere den eksterne finansielle kommunikation under hensyntagen til den gældende lovgivning på området, herunder ikke mindst oplysningsforpligtelserne. IR-funktionens aktiviteter sker ofte i samspil med andre selskabsfunktioner som finans, corporate communications, marketing, PR/Public Affairs, corporate governance, CSR, juridisk afdeling og risk management.

Målgruppen for IR-funktionen er primært kapitalmarkedets aktører, herunder eksisterende og potentielle aktionærer, gældsmarkedet (fx banke og obligationsejere) – oftest i tæt samarbejde med Treasury og CSR – aktieanalytikere, finansielle rådgivere og erhvervsmedier, men omfatter også selskabets interne interessenter, såsom ledelsen og medarbejderne.

Formålet med IR: Korrekt prisdannelse på selskabets finansielle instrumenter og et godt omdømme

Det overordnede formål med IR er at sikre investormarkedet et retvisende billede af selskabet og et så dækkende informationsgrundlag som muligt for investeringsmæssige beslutninger vedrørende et selskabs finansielle instrumenter. Dette omfatter formidling af oplysninger og kommunikation om især strategi, forretningsmodel, finansiel stilling og udvikling, aktuelle aktiviteter, produkter, konkurrenceforhold samt markedsmæssige udsigter, udfordringer og muligheder.

Det er DIRFs overbevisning, at en velovervejet og velgennemført IR-indsats baseret på troværdighed og gennemsigtighed er en forudsætning for en effektiv tovejskommunikation mellem et selskab og de finansielle markeder og dermed for en langsigtet korrekt prisdannelse på selskabets finansielle instrumenter til gavn for både investorer og selskab. Et effektivt IR-arbejde er et afgørende element, hvis selskabet ønsker at bruge de finansielle markeder til at rejse ny kapital på optimale betingelser, ligesom en åben og konsistent finansiel kommunikation kan have en positivt afsmittende effekt på selskabets overordnede omdømme.

Nærværende anbefalinger for god IR-praksis er udarbejdet af DIRFs Best Practice-udvalg og godkendt af bestyrelsen. Anbefalingerne har til sigte at udstikke generelle rammer og retningslinjer for, hvordan IR-indsatsen bedst tilrettelægges og styres. Det er bestyrelsens håb, at anbefalingerne kan hjælpe med til at støtte og inspirere IR-ansvarlige i deres daglige arbejde. Anbefalingerne i de enkelte afsnit indeholder både DIRFs konkrete anbefalinger og uddybende kommentarer for at perspektivere anbefalingerne.

IR er et område, der løbende udvikler sig, og derfor evaluerer DIRF anbefalingerne efter behov og i tråd med lovgivningsmæssige ændringer for at sikre, at de vedvarende har relevans og dækker de væsentlige aspekter af det praktiske IR-arbejde.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nærværende anbefalinger, er du velkommen til at kontakte DIRFs Best Practice-udvalg eller sekretariat.

DIRFs Best Practice-udvalg

Anders Hjort
Head of Investor Relations i SimCorp og medlem af DIRFs bestyrelse
Tlf.: +45 35 44 88 22
E-mail: Anders.Hjort@simcorp.com

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations hos Coloplast og medlem af DIRFs bestyrelse
Tlf.: +45 49 11 33 76
E-mail: dkebj@coloplast.com

Cristina Rønde Hefting
Head of IR & Press, Huscompagniet
Tlf.: +45 88 62 21 05
E-mail: che@huscompagniet.dk

Michael Harboe-Jørgensen
Head of Investor Relations, Maersk Drilling
Tlf.: +45 23 28 57 33
E-mail: Michael.Harboe-Jorgensen@maerskdrilling.com

DIRFs sekretariat

Tina Høilund Pedersen
Director
Tlf.: +45 53 67 84 64
E-mail: thp@dirf.dk

Ansvarsfraskrivelse

DIRFs anbefalinger for god Investor Relations-praksis er udarbejdet på basis af de gældende lovgivningsmæssige rammer for IR-arbejdet og en række antagelser om, hvad der forstås ved godt IR-arbejde. Nærværende dokument er ikke udtømmende, men tænkt som en hjælp i forbindelse med det enkelte selskabs arbejde med IR. Anbefalingerne kan ikke erstatte det enkelte selskabs konkrete stillingtagen til, hvad der i deres tilfælde vurderes som god IR-praksis, og en vurdering af, hvilke implikationer gældende regulering har for det pågældende selskab. Som følge heraf påtager DIRF sig ikke ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab, der skyldes brug af anbefalingerne og de medfølgende kommentarer i nærværende dokument. Dette gælder, uanset om skaden eller tabet skyldes fejlagtige eller ikke-opdaterede oplysninger eller andre forhold i relation til DIRFs anbefalinger for god Investor Relations-praksis.