IR-politik

Anbefalinger
 • Det anbefales, at der udarbejdes en IR-politik og en strategi for selskabets IR-aktiviteter.
 • Det anbefales, at IR-politikken og IR-strategien udarbejdes, så den afspejler det enkelte selskabs forretningsmæssige forhold og målsætninger.
 • Det anbefales, at selskabets IR-politik godkendes af bestyrelsen.
 • Det anbefales, at selskabets IR-politik eller et resumé heraf gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside og eventuelt gengives i uddrag i selskabets årsrapport.
 • Det anbefales, at selskabets øvrige politikker, der vedrører selskabets eksterne kommunikation, koordineres med selskabets IR-politik.
 • Det anbefales, at IR-politikken gennemgås og eventuelt opdateres mindst én gang årligt.

Kommentarer

Målsætninger og rammer for selskabets IR-politik

IR-politikken kan eksempelvis indeholde information om:

 • Overordnede målsætninger for IR-arbejdet – fx rammer for kommunikationen med kapitalmarkedets forskellige aktører, ansvarsfordeling og involvering, mål for aktionærstruktur, investor targeting, geografisk fokus og analysedækning.
 • Organisering af IR-arbejdet.
 • Beskrivelse af IR-funktionens rolle og arbejdsopgaver.
 • Offentliggørelser (finansielle rapporter, selskabsmeddelelser, præsentationer m.v.) og valg af kommunikationskanaler – beskrivelse af, hvad der offentliggøres, og angivelse af ambitionsniveauet samt beskrivelse af, hvilke kommunikationskanaler selskabet anvender i sin kommunikation med kapitalmarkederne.
 • Principper for hvem der udtaler sig på selskabets vegne vedrørende kursrelevante forhold, principper for adgang til ledelsen, for besvarelse af henvendelser m.v.
 • Rammer for IR-aktiviteter, herunder investormøder, deltagelse på konferencer, kapitalmarkedsdage m.v.
 • Principper for relationer til aktieanalytikere, herunder principper for gennemgang og evt. kommentering af analytikerrapporter.
 • Principper for eventuelle ”stilleperioder”.
 • Definition af intern viden i relation til selskabets position og status.

Vigtigt at koordinere IR-politikken med relevante øvrige politikker

Det enkelte selskab har ofte ud over IR-politikken en række andre politikker, der på forskellig måde lapper ind over IR-politikken, og som kan have indflydelse på kommunikationen med kapitalmarkedet. IR-funktionen bør være bekendt med sådanne politikker og i nødvendigt omfang sikre koordination hermed. Politikker vedrørende ekstern kommunikation, finansiel rapportering, corporate governance samt reglerne for selskabets handel med egne aktier, regler for overholdelse af oplysningsforpligtelserne og regler for videregivelse af intern information kan være særligt relevante.

DIRFs ”IR-Politik – IR Strategi” indeholder en række detaljerede forslag til indholdet af selskabets IR-politik og IR-strategi. Dokumentet kan downloades på DIRFs hjemmeside /best-practice.