Nyheder

11.10.2018

Udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven m.m. – DIRF høringssvar

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelse af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

Dansk Investor Relations Forening (DIRF) takker for muligheden for at komme med bemærkninger og kommentarer til det fremsendte udkast til forslag.

Til det fremsendte lovforslag har DIRF den generelle opfattelse, at ændringer og præciseringer, som letter virksomhedernes arbejde i udarbejdelsen af rapporter, kan og vil foreningen bifalde.

DIRF udtrykker tilfredshed med den øgede forklaringsgrad og specificering for så vidt angår rapporteringskravene til ikke-finansielle forhold, som foreningen mener vil bidrage til et mere ensartet rapporteringslandskab, hvilket DIRF kun kan bifalde.

På vegne af DIRFs Reguleringsudvalg

 

Link til DIRF høringssvar_forslag til lov om ændring af årsregnskabslov m.m._111018

Link til Erhvervsstyrelsens Høringsbrev vedr. udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven m.m._140918