Nyheder

09.05.2016

Opsamling fra medlemsmøde om MAR

DIRF-møde den 14. april 2016: Finanstilsynet om konsekvenserne for IR-området i forbindelse med implementeringen af Markedsmisbrugsforordningen – MAR

Af: Dorte Samuelsen – Partner & Communications Advisor – Guidance

Vi nærmer os med hastige skridt den 3. juli 2016, hvor Markedsmisbrugsforordningen (MAR) træder i kraft. Henrik Kurtmann og Tina Gade Gregersen fra Finanstilsynet gav på det velbesøgte møde den 14. april 2016 en gennemgang af udvalgte dele af indholdet i MAR og gav deres bud på, hvilke konsekvenser MAR har for selskaberne, hvordan implementeringen vil påvirke dansk praksis mv., og hvad vi skal være særligt opmærksomme på inden for IR-området.

Finanstilsynets præsentation

Tilhørende tekniske standarder:

Det kommer også til at fremgå af Finanstilsynets hjemmeside, når den er opdateret til de nye regler.

——————

Hovedelementerne i Finanstilsynets gennemgang var:

 • Baggrunden for de nye regler

  Implementeringen af MAR betyder, at der indføres fælles EU-regler, og at bestemmelserne/områderne indeholdt i MAR udgår af værdipapirhandelsloven, som erstattes af en ny kapitalmarkedslov.

  MAR suppleres af level 2 (tekniske standarder) og level 3 regulering (guidelines), som endnu ikke helt er på plads.

 • Markedsmisbrugsreglerne

  Reglerne for markedsmanipulation (tidl. kursmanipulation) findes i artikel 12 og 15 i MAR.

  Der tages fremadrettet et bredere hensyn til markedet, herunder om prisdannelsen på markedet er sket på et forkert og ufuldstændigt grundlag.

  Artikel 8 definerer, hvad der skal forstås ved insiderhandel, og artikel 10 definerer uretmæssig videregivelse af intern viden.

  Forbud mod insiderhandel og uretmæssig videregivelse af intern viden fremgår af artikel 14 i MAR.

 • Offentliggørelsen af intern viden
  Begrebet intern viden er defineret i artikel 7 i MAR. Her defineres intern viden som
  – specifik viden, dvs. forhold, der foreligger, eller som med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en hændelse, der er indtrådt, eller som med rimelighed kan forventes at indtræde
  – OG viden som har kurspåvirkning, hvilket vil sige viden, som en fornuftig investor antages at ville benytte som en del af grundlaget for dennes investeringsbeslutninger.

  Intern viden kan også vedrøre en proces, som foregår trinvis. Her kan såvel de enkelte trin i processen som den samlede proces udgøre intern viden.

  Oplysningspligten efter EU-retsakterne er ikke ændret – men den danske implementering af direktivet i VPHL § 27, stk. 1 er ikke tekstnær. Finanstilsynet finder det usikkert, om ”realitetsgrundsætningen” kan fastholdes.

  Finanstilsynet er fremover forpligtet til at følge en EU-konform administrativ praksis, som vil blive udviklet via afgørelser fra EU/EØS-landene, udmeldinger fra ESMA og fortolkningsbidrag indhentet fra Finanstilsynets deltagelse i ESMA’s arbejdsgrupper.

 • Udsættelsesadgangen
  Udsteder kan på eget ansvar udsætte offentliggørelse, hvis et af nedenstående forhold er opfyldt
  – Øjeblikkelig offentliggørelse antages at skade legitime interesser for udstederen
  – Udsættelse af offentliggørelse antages ikke at vildlede offentligheden
  – Udstederen er i stand til at sikre disse oplysningers fortrolighed – ellers offentliggørelse hurtigst muligt.

  Udsteder skal underrette Finanstilsynet på tidspunktet for offentliggørelse af den interne viden, når der er sket udsættelse.

  Udsteder skal kunne redegøre for, at betingelserne for at anvende udsættelsesadgangen er opfyldt
  Redegørelsen skal udarbejdes, når udsættelsen iværksættes og skal løbende opdateres.

  ESMA vil udarbejde guidelines for, hvad der kan anses for legitime interesser for udsættelse (forventes offentliggjort i begyndelsen af Q3 2016).

 • Insiderlister
  Fremover vil der være nye krav til formatet på insiderlisterne:
  – Opdeles i sektioner for hver type intern viden
  – Mulighed for samlet oversigt over eventuelle permanente insidere
  – Større detaljeringsgrad for hvilke oplysninger der skal medtages
  – Insiderlisten skal løbende holdes opdateret
  – Skriftlig anerkendelse fra insidere
  – Udsteder skal gemme insiderlisterne i fem år.

  Se også nedenfor.

 • Ledende medarbejderes transaktioner

  Der skal fortsat først flages, når tærskel inden for kalenderåret er nået – tærsklen forventes hævet fra 5.000 EUR til 20.000 EUR. Finanstilsynet arbejder på en bekendtgørelse.

  Ifølge MAR skal der indberettes til både Finanstilsynet og udstederen.

  Ifølge MAR er indberetningspligten straks og senest tre arbejdsdage efter transaktionen. Der kan fremover indberettes til Finanstilsynet som hidtil.

  Der indføres en ”closed period” på 30 dage op til en regnskabsmeddelelse, hvor den ledende medarbejder ikke må handle, men der ikke er nogen lukkeperiode ved frivillige kvartalsrapporter og periodemeddelelser.

  Se også nedenfor.

 • Markedssonderinger

  Der indføres med MAR et nyt regime for markedssonderingen, men det er dog ikke et forsøg på at begrænse brugen af sonderinger.

  Markedssonderinger falder ind under berettiget videregivelse af intern viden – dog kun f.s.v.a. oplysninger om pris, størrelse og struktur.

  Endelige guidelines forventes offentliggjort i begyndelsen af Q3 2016.

 • Ansvarsfordelingen mellem Finanstilsynet og ESMA

  Efter implementeringen af MAR vil der være et mindre nationalt råderum, og ESMA tillægges i større omfang en kompetence. ESMA har blandt andet udspillet på mange niveau 2 tekster (de tekniske standarder), og de fastsætter formater på fx insiderlister og markedssonderinger.

Selskabernes konkrete forberedelser inden den 3. juli 2016

Ifølge Finanstilsynet skal selskaberne inden den 3. juli 2016 have forberedt følgende:

Insiderlister
– Nye skabeloner skal udarbejdes
– Der skal indsamles relevante oplysninger

Interne regler
– Der er ingen krav om interne regler i MAR
– Ifølge Nasdaqs udstederregler kræves der p.t. fire sæt interne regler. Nasdaq oplyste på mødet, at det p.t. overvejes, hvordan de fremtidige regler på dette område skal udformes, da de vurderer, at det på flere områder er hensigtsmæssigt at have fastlagt interne regler.

Ledende medarbejders transaktioner og indberetning
– Udsteder skal skriftligt underrette ledende medarbejdere om deres indberetnings- og underretningspligt.
– Udsteder skal udarbejde en liste over alle ledende medarbejdere og personer med nær tilknytning til dem
– Ledende medarbejdere skal informere alle personer med nær tilknytning til dem om deres indberetningspligt (kopi af underretning skal opbevares)

Mange spørgsmål fra deltagerne

Der var stor spørgelyst under mødet, og spørgsmålene omhandlede blandt andet følgende:

 • Den praktiske håndtering af udsættelsesadgangen
  – Hvordan ser Finanstilsynet på muligheden for fastholdelse af realitetsgrundsætningen?
  FT: FT har forsøgt at vinde gehør i EU-regi, men har ikke oplevet særlig opbakning, da praksis i de øvrige lande ikke har været baseret på dette princip. Det er derfor usikkert, om realitetsgrundsætningen kan fastholdes.
  – Hvilke krav er der til ”logbøger” i forbindelse med anvendelsen af udsættelsesadgangen?
  FT: ESMA har offentliggjort den overordnede tekniske standard for logning, men den giver ikke en udtømmende vejledning. ESMA vil komme med guideline til, i hvilke situationer udsættelsesadgangen kan anvendes. FT forventer ikke at komme med guidelines vedr. logning.
  – Hvordan skal udsættelsesadgangen håndteres i forbindelse med budgetprocesser og formulering af guidance?
  FT: Lovede at vende tilbage med et svar.
 • Oplysningspligten – forskelle på ny og gammel praksis
  – Ville nogle af de senest afsagte domme være faldet anderledes ud med den forventede nye praksis?
  FT: Har ikke foretaget denne analyse.

Insiderlister
– Hvilke former for ID for insidere (pendant til de danske CPR-numre) vil være acceptable?
FT: Vil vende tilbage med svar

Ændring af Nasdaqs udstederregler
– Hvilke ændringer vil der komme af udstederreglerne?
Repræsentant for Nasdaq: Der arbejdes p.t. på at tilpasse udstederreglerne, men Nasdaq afventer også afklaring på en række punkter, før det er muligt at færdiggøre de nye regler.