Nyheder

20.12.2013

Nu kan årsrapporter udarbejdes på engelsk

Folketinget har den 3. december 2013 vedtaget at ændre selskabsloven og årsregnskabsloven. Det betyder blandt andet, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D kan udarbejde årsrapporter og delårsrapporter på engelsk og således nøjes med at indsende årsrapport på engelsk (i stedet for dansk/engelsk) til Erhvervsstyrelsen.

Af: Jens Steen Jensen, Mads Reinholdt Sørensen, Maria Holst Levin – Kromann Reumert

Kromann Reumert nyhedsbrev – 4. december 2013

Fra 1. januar 2014 vil det for visse virksomheder være muligt at udarbejde årsrapport på engelsk.

Det skal der til, for at virksomhedens årsrapport kan udarbejdes på engelsk

Generalforsamlingen skal med simpelt flertal beslutte, at selskabets årsrapporter skal udarbejdes på engelsk. En sådan beslutning skal stå i selskabets vedtægter.

Beslutningen om at udarbejde årsrapport på engelsk og godkendelse af årsrapport (på engelsk) kan ske på den samme generalforsamling, så længe beslutningen om at udarbejde årsrapport på engelsk træffes før årsrapporten godkendes dvs. på et tidligere punkt på dagsordenen.

Delårsrapporter kan udarbejdes på engelsk, når generalforsamlingen har besluttet, at selskabets årsrapporter skal udarbejdes på engelsk. Det er ikke et krav, at der forud for udarbejdelse af delårsrapport på engelsk, er aflagt en årsrapport på engelsk.

Det må antages, at fremlæggelse af årsrapport på generalforsamlingen skal ske på dansk, med mindre det er besluttet, at generalforsamlingen afholdes på engelsk1, da den nye bestemmelse i selskabsloven2 ikke ændrer på reglen om, at generalforsamlingen som udgangspunkt afholdes på dansk.

Årsrapport 2013 kan udarbejdes på engelsk

Lovændringen betyder, at årsrapporter der godkendes på den ordinære generalforsamling i 2014, kan udarbejdes på engelsk, hvis generalforsamlingen forud for godkendelse af årsrapporten (eventuelt på samme generalforsamling, jf. ovenfor) har besluttet, at selskabets årsrapporter skal udarbejdes på engelsk.

Hvis generalforsamlingen forkaster et forslag om, at selskabets årsrapporter skal udarbejdes på engelsk, kan den fremlagte årsrapport på engelsk ikke godkendes på generalforsamlingen. I et sådan tilfælde må generalforsamlingen suspenderes og genoptages, når der foreligger en årsrapport på dansk til godkendelse3.

Andre sprog end engelsk og dansk

Hvis virksomheden ønsker at udarbejde årsrapport på et andet sprog end dansk eller engelsk, skal årsrapporten fortsat være dobbeltsproget, når den indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Link til nyhed på Kromann Reumerts hjemmeside

Noter

1 En sådan beslutning kan træffes med simpelt flertal og beslutning kan uden yderligere vedtagelse optages i selskabets vedtægter, jf. selskabslovens § 100, stk. 3.

2 § 100a.

3 Den fortsatte generalforsamling skal indkaldes under iagttagelse af sædvanlige indkaldelsesfrister og den nye årsrapport skal være gjort tilgængelig for kapitalejerne forud for generalforsamlingen i overensstemmelse med sædvanlige regler herom.