Nyheder

20.12.2011

Sådan tiltrækker IR-funktionen langsigtede investorer

Algoritmehandel og kortsigtede shortfonde har markant øget volatiliteten på aktiemarkedet, og det er usundt for de børsnoterede selskabers langsigtede værdiskabelse.

Af: Morten W. Langer

Algoritmehandel og kortsigtede shortfonde har markant øget volatiliteten på aktiemarkedet, og det er usundt for de børsnoterede selskabers langsigtede værdiskabelse. I kølvandet på finanskrise 2.0 har myndighederne sat sig for at gøre op med shortterm-ism. Men selskabernes IR-afdelinger kan selv bidrage til processen.

Af Morten W. Langer, Økonomisk Ugebrev og Nyhedsbrev for Bestyrelser 

Kortsigtede investorer har de seneste år fået stadig mere tag i aktiemarkedet og kursdannelsen. Blandt andet kortsigtede hedgefonde med fokus på shorthandel og en markant stigende markedsandel til algoritmehandel har fremmet denne udvikling. Også kapitalforvaltningsselskaber, som forvalter pensionskassers eksterne mandater, holdes op på kortsigtede afkast, hvorved de også anspores til at jagte kortsigtede afkast.
EU Kommissionen undersøger
EU Kommissionen har for at imødegå denne udvikling, som opfattes som usund, i den seneste grønbog (1) om corporate governance fremlagt en stribe forslag til at fremme et mere langsigtet ejerskab.
England undersøger
Også på nationalt plan undersøger visse EU-lande, hvad myndighederne kan gøre for at tage et opgør med short-termism. Men analyserne er endnu på det meget foreløbige plan. Foregangslandet indenfor finans, England, har netop nedsat en udredningsgruppe (2), som skal komme med forslag til, hvad man kan gøre. Blandt andet skal det undersøges, om de aktuelle rapporteringskrav for selskaberne lægger hindringer i vejen for en mere langsigtet tænkning, og om ledelserne lader sig styre for meget af kortsigtede kursbevægelser.
IR’s rolle
Men hvordan skal de børsnoterede selskabers IR-ansvarlige forholde sig til denne udvikling? En gennemgang af en række internationale analyser og forskningspapirer viser grundlæggende, at en sund nationaløkonomi forudsætter ansvarlige erhvervsvirksomheder, der arbejder efter langsigtede målsætninger. Men dette kan være vanskeligt, hvis virksomhederne tvinges til at indrette deres eksterne kommunikation efter kortsigtede hensyn. EU-Kommissionen mener, at mange børsnoterede selskaber har accepteret af lade de kortsigtede hensyn få alt for stor vægt i forhold til de langsigtede hensyn. Effekten kan være, at selskabets strategi bliver for kortsigtet, hvilket går ud over den langsigtede værdiskabelse.
Mens kommissionen mest har haft fokus på, hvordan man kan motivere eller tvinge institutionelle investorer til at tænke mere langsigtet, kan selskaberne også selv fremme denne udvikling. Det fremhæves, at svag gennemsigtighed og lav informationskvalitet skaber usikkerhed eller uklarhed om selskabets udviklingsretning og resultater. Og det giver bedre grundlag for, at kortsigtede spekulanter kan påvirke kursdannelse med store kursbevægelser til følge. Fuld klarhed om målsætninger og performance kan i højere grad give de langsigtede investorer overtaget, fordi de dermed får bedre grundlag for at udnytte de kortsigtede investorers eventuelle kortsigtede vildfarelser.

Incitamentsordninger
Den amerikanske tænketank Conference Board (3) peger på, at det er nye drivkræfter, som mere end tidligere fremmer langsigtede tænkning hos investorer og selskaber. For det første investorernes fokus på bedre sammenhæng mellem ledelsens incitamentsaflønning, så den i højere grad baseres mere på langsigtede målsætninger og den reelle værdiskabelse og i mindre grad den kortsigtede aktiekursudvikling. Det stiller også krav til selskaber om at oplyse fyldestgørende og detaljeret om, hvordan incitamentsordningen faktisk er indrettet.

Regnskabsstandarder
For det andet internationale regnskabsstandarder, herunder ikke mindst redegørelse for virksomhedens reelle værdidrivere. Har investorerne er klart indtryk af, hvad der skaber værdierne i virksomheden, er det også markant lettere at vurdere, hvordan indtjening og lønsomhed udvikler sig. Dette kan suppleres med følsomheder for de centrale værdidrivere.

Immaterielle aktiver
For det tredje peges på flere oplysninger om ikke-finansielle indikatorer, herunder udvikling i kundetilfredshed og udvikling af medarbejdernes kompetencer, som kan være vigtige for at virksomheden når de langsigtede målsætninger. I det hele taget er det vigtigt, at der tegnes et tydeligere billede af de immaterielle aktiver, da de ofte er afgørende for selskabets langsigtede konkurrenceevne.

Conference Board (3)påpeger, at selskaberne skal have mere fokus på de langsigtede investorers informationsbehov. Selskaberne anvender de fleste ressourcer på at kommunikere, hvordan de opfylder det igangværende regnskabsårs udmeldte forventninger. Ofte er det mere tåget, hvordan selskabet søger at ramme de strategiske målsætninger, der er sat op for de næste 3 til 5 år, hvis sådanne langsigtede målsætninger overhovedet er udmeldt.

Langsigtede udmeldinger
Styring efter det igangværende års målsætninger for den siddende ledelse vil demotivere både medarbejdere, investorer og andre interessenter omkring virksomhedens langsigtede mål, og det bliver også sværere at forstå, hvordan målene opnås. Den amerikanske tænketank nævner, at udvalgte virksomheder ikke offentliggør kvartalsregnskaber, men månedstal for den operationelle udvikling, som også anvendes i den interne langsigtede styring. Dermed kombineres en løbende rapportering om virksomhedens udvikling med fokus på langsigtede målsætninger.

CFA-anbefalinger
CFA Institute har offentliggjort en stribe anbefalinger under overskriften ”Breaking the Short-term Cycle: Discussion and recommendation on how Corporate leaders, asset managers and analysts can refocus on long-term value” (4). Det anbefales blandt andet, at selskaberne tager et opgør med “the earnings guidance game” ved at droppe de traditionelle kvartalsrapporter. Eller alternativt fremlægger kvartalstal, som er integreret med de langsigtede målsætninger og strategier. Det fremhæves, at en mere langsigtet guidance-practice vil gøre det muligt for de dygtigste analytikere at løfte sig op over deres investeringskunder.

Selskabernes indsats
EU Kommissionen påpeger, at selskaberne selv kan bidrage til et mere aktivt, engageret ejerskab. En fremgangsmåde er, at selskaberne forsøger at engagere sine aktionærer gennem en mere aktiv dialog og transparens om selskabets udvikling. Vurderingen er, at dette vil kunne give et mere engageret aktivt ejerskab, frem for blot kortsigtede hurtige køb og salg. Kommissionen peger også på bedre oplysning om corporate governance, hvor undersøgelser har vist, at oplysningskvaliteten og ”følg-eller-forklar”- rapporteringen er utilstrækkelig.

Bundlinjen er, at bedre og mere præcis oplysning om virksomhedens gode selskabsledelse vil give øget klarhed om ledelsesforhold og risikostyring, og også dette vil medvirke til bedre at kunne bedømme selskabet og reducere investorernes krav til risikopræmien, herunder de kortsigtede spekulanters spillerum.

Troværdighed og mangel på samme
Michael Voss fra Fundamental siger om problematikken: ”Nøglen til atter at få langsigtede investorer til at agere som investorer samt nøglen til at afvæbne hedgefonde, shortsellere og andre af markedets hyæner er troværdighed. Det er manglen på troværdighed som får mundvandet til at løbe på disse aktører og det uanset om det er virksomhedsledere, som med floromvundne løfter fremstår utroværdige og hvor enkelte selskaber bliver udset som det svage dyr og lette bytte i flokken, eller om det er regeringsledere, hvis forsikringer om at økonomien i landet er i skønneste orden, klinger lige så hult som statskassen. Sandheden er altid let at huske, og sandheden – både de positive og negativer sider af den – er et effektivt middel til at forhindre rygter og mytedannelser og dermed til at forhindre de kursbevægelser, som visse markedsdeltagere ønsker at skabe på et tyndt grundlag. Derfor bør enhver IR-ansvarlig, der jo har en Sancho Panza-rolle i forhold til sin CEO sørge for at være tovholderen, der i sin kommunikation med omverden tilsikrer den aura af klarsyn og troværdighed, som tiltrækker seriøse, langsigtede investorer og får markedets hyæner til at luske videre efter et andet bytte.”