Nyheder

01.10.2011

IR-møder med analytikere og investorer – Best Practice

Analytikernes og investorernes viden om og forståelse for en virksomheds situation, risici og potentiale er afgørende for en fair prisfastsættelse af aktien.

Print PDF

Baggrund for afholdelse af investor- og analytikermøder

Analytikernes og investorernes viden om og forståelse for en virksomheds situation, risici og potentiale er afgørende for en fair prisfastsættelse af aktien. Dialogen med analytikere og institutionelle investorer anses derfor ofte for en af hovedopgaverne for IR-funktionen.

I tillæg til den brede kommunikation med kapitalmarkedet, gennem selskabsmeddelelser, årsrapporter og delårsrapporter, vælger mange børsnoterede selskaber løbende at afholde møder med analytikere og porteføljeforvaltere. Dette sker typisk i form af præsentationer for større forsamlinger eller i form af såkaldte one-on-one møder, hvor selskabets direktion og/eller IR- ansvarlige mødes med en eller flere analytikere eller porteføljeforvaltere.

Afholdelse af investor- og analytikermøder er således en fast og vigtig del af IR-arbejdet og spiller en væsentlig rolle i de børsnoterede virksomheders interaktion med kapitalmarkerne. DIRF finder det afgørende, at disse møder og anden kontakt til kapitalmarkedet sker under rammer, der sikrer overholdelse af gældende love og regler.

 

One-on-one møder

DIRF anbefaler, at selskabet engagerer sig i en åben og ærlig dialog med investorer og analytikere, hvilket inkluderer afholdelse af one-on-one møder, telefonsamtaler, e-maildialog, etc.

Det er imidlertid hjørnestenen i al investorkommunikation, at alle markedsdeltagere skal have lige adgang til information om selskabet. Investor- og analytikermøder er derfor alene en mulighed for at kommentere allerede offentliggjort information og give baggrundsinformation om selskabet. Indtjeningsforhold eller andre forhold, der kan påvirke kursdannelsen, må kun diskuteres, hvis de tidligere er blevet offentliggjort.

DIRF finder det afgørende, at selskabets IR-funktion og øvrige repræsentanter fra selskabet, der deltager i one-on-one møder, udviser den nødvendige professionalisme og agtpågivenhed i forbindelse med møderne og i alle tilfælde er yderst bevidste om de gældende regler.

DIRF anbefaler endvidere, at selskabets repræsentanter søger at sikre, at dialogen på møderne er klar og i mindst muligt omfang kan give anledning til misforståelser og eventuelle misfortolkninger.

 

Dokumentation

IR funktionen kan vælge at gemme e-mails, båndoptage telefonsamtaler og lydoptage møder, såfremt der ønskes dokumentation for, hvad der er blevet sagt eller ikke sagt på møder med investorer og analytikere. DIRF mener imidlertid ikke, at det med rimelighed kan forventes, at selskabet skal kunne dokumentere alt, hvad der er blevet sagt på møder og samtaler med investorer og analytikere.

 

Intern viden

DIRF mener til gengæld, at selskabet har en forpligtelse til at sørge for, at der ikke bliver videregivet intern viden i forbindelse med lukkede præsentationer og møder med analytikere og investorer. Såfremt det alligevel skulle ske, er det selskabets ansvar med det samme at gøre modtageren af informationen opmærksom på, at der er tale om intern viden, og at videregivelse eller misbrug heraf er strafbart, hvilket betyder, at vedkommende er insider, indtil den interne viden er offentliggjort (se nærmere herom i NASDAQ OMX’s ’Regler for udstedere af aktier’ pkt. 3.1.3 og 3.1.4). Selskabet bør endvidere orientere såvel Finanstilsynet som NASDAQ OMX om hændelsen.

 

Stilleperioder

DIRF mener, at børsnoterede selskaber bør afholde sig fra at tale med eller på anden måde kommunikere med investorer og analytikere i en periode, der under normale forhold er på mindst tre uger før offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser, med mindre sådan kommunikation er af rent praktisk karakter.

Varigheden af stilleperioder bør afhænge af selskabets interne arbejdsprocesser omkring regnskabsaflæggelsen. Stilleperioden bør indtræde, så snart ledelsen og IR-funktionen har mulighed for at danne sig et samlet billede af selskabets resultat.

 

Præsentationsmateriale

For at sikre den nødvendige tilgængelighed bruger stadigt flere selskaber telefonkonferencer eller webcasting, hvorved alle kan overvære/lytte til de præsentationer, der afholdes for større grupper af investorer og analytikere.

DIRF anbefaler, at præsentationsmateriale, der udleveres på investormøder, hurtigst muligt gøres tilgængeligt for alle på selskabets hjemmeside, og at alle regnskabspræsentationer streames og gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside samtidig med afholdelsen.

 

Afrapportering til direktion og bestyrelse

DIRF anbefaler, at IR-funktionen kontinuerligt overvåger og adresserer spørgsmål fra analytikere og investorer for at imødekomme informationsbehovet i markedet. DIRF mener desuden, at IR-funktionen har en vigtig opgave i at sikre, at direktion og bestyrelse er velinformeret om synspunkter og strømninger i aktiemarkedet.

 

Analytikerrapporter

Det hænder ofte, at aktieanalytikere udsender kommentarer baseret på møder og telefonsamtaler med selskabets ledelse eller IR-funktion. DIRF mener, at IR-funktionen bør søge at få analytikerkommentarer til gennemsyn inden udsendelse med henblik på at undgå fejl og misforståelser.