Nyheder

16.02.2009

DIRF mener, at det er god IR-praksis at forsyne aktionærerne og offentligheden med ledelsens opdaterede vurderinger af den forventede udvikling.

DIRF mener, at det er god IR-praksis at forsyne aktionærerne og offentligheden med ledelsens opdaterede vurderinger af den forventede udvikling.

Et selskabs værdi styrkes blandt andet ved at minimere dets Cost of Capital. Denne reduceres ved at nedbringe dels risikopræmien, som en investor vil kræve for at være med, dels aktieprisens udsving (volatilitet). Information er midlet. Blandt de vigtigste emner er ledelsens forventninger og forudsætningerne for disse.

Det enkelte selskab fastlægger bedst selv, hvilket omfang og hvilke fokuspunkter, guidance skal have. Guidance skal være meningsfyldt, ikke automatisk. Og i tider med øget usikkerhed er det naturligt, at intervallerne bliver bredere. Samtidig er det vigtigt at dele de centrale forudsætninger med omgivelserne.

DIRF imod bortfald af guidance-krav

Ved høringen i november 2007 om harmoniseringen af Oplysningsforpligtelserne i Norden udtalte DIRF blandt andet følgende:

Det punkt i de foreslåede regler, der indebærer den væsentligste konkrete ændring, er bortfaldet af forpligtelsen til at offentliggøre ledelsens forventninger til den økonomiske udvikling. DIRF opfatter dette som udtryk for den overordnede bestræbelse om harmonisering med international praksis, men konstaterer samtidig, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis udstederne benytter sig af denne lempelse.

Begrundelsen for denne holdning er for det første, at et bortfald af oplysninger om ledelsens forventninger vil forringe grundlaget for det børsnoterede selskabs dialog med institutionelle og private investorer. Denne dialog drejer sig hovedsagelig om selskabets fremadrettede udvikling, idet aktieprisen primært drives af værdien af den fremtidige pengestrøm. Hvis der ikke er et fælles og til alle offentliggjort grundlag for at drøfte selskabets syn på fremtiden, er der øget risiko for uensartet afgivelse af information til markedets deltagere.

For det andet vil en manglende belysning af forventningerne reducere forudsigeligheden for aktiens indtjening, hvilket alt andet lige vil føre til en højere risikopræmie, det vil sige en lavere aktiepris. Det er ikke i hverken selskabernes eller aktiemarkedets interesse.

Med disse to begrundelser vil DIRF fortsat betragte det som hensigtsmæssigt og som god Investor Relations-praksis, at ledelsen offentliggør forventninger til den økonomiske udvikling, så der opnås det bedst mulige grundlag for et effektivt aktiemarked.

Læs i øvrigt Henning Rostungs uddybende artikel om guidance: “Guidance – To guide or not to guide…” under faglige artikler.